פקס 02-6712973

טלפון 02-6730368

אלדד 052-3207020

ת.ד. 39078  ירושלים 9139002

גני קדם תמונות - עדי וספיר 216